ALLA BÖR MÄTA

Hälsorisker med radon
 

Radon i bostäder orsakar 500 lungcancerfall per år i Sverige, vilket motsvarar ungefär 15 procent av alla lungcancerfall. Det finns en samverkanseffekt mellan tobaksrökning och radon i inomhusluft. Detta innebär att risken för lungcancer vid förhöjda radonhalter ökar mer för den som röker jämfört med den som inte röker.
 

Strålsäkerhetsmyndigheten grundar bedömningen på resultat från epidemiologiska undersökningar i bostäder, i första hand på de svenska studier som presenterats av Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet. Resultatet i den svenska studien har bekräftats i en stor europeisk studie som publicerades i början av 2005.
 
Riskerna beror på att radon och radondöttrar följer med inandningsluften till luftrör och lungor där den alfastrålning som radondöttrarna avger vid sönderfallet orsakar skador som kan leda till lungcancer. Även andra organ i kroppen får en stråldos från radonet, men risken är mindre. Det tar mellan 15 och 40 år från det att någon utsatts för radon till dess att lungcancer kan påvisas.
 
Genom att sänka radonhalten i hus med radonvärden över 200 Bq/m3 går det på sikt att undvika omkring 200 lungcancerfall om året. Om du röker är den mest effektiva åtgärden för att minska din radonrisk att sluta röka, men du bör också se till att radonhalten i bostaden understiger 200 Bq/m3.

Radon i vatten
 
En mycket stor del av hälsorisken med radon i vatten beror på att radonet  övergår till inomhusluften och sedan andas in. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att radon som överförs från hushållsvatten till inomhusluft kan ge upphov till några tiotal av de 500 lungcancerfall som radon orsakar årligen i Sverige.