RADONTAPET

Det är en tapet som sätts upp som en vanlig tapet och hindrar väggarna från att avge radon till rummen. Permafoil radontapet är 0,3 mm tjock och består av ett yttre och inre skikt av papper, däremellan tre radontäta polymerskikt. Det är en miljövänlig produkt, de ingående materialen används i bl.a. livsmedelsförpackningar. Permafoil sätts upp som en vanlig tapet, den kan målas eller tapetseras över. Större sprickor mellan t ex vägg och golv bör spacklas före tapetsering. Spikhål eller smärre skador på tapeten förändrar inte märkbart radontätheten. Något gastryck från radonet uppstår inte

VENTILATION

Ventilation
Genom att öka ventilationen (d.v.s. friskluftsintaget) i lägenheten kan man späda ut radonkoncentrationen i luften.

Ventilationens effektivitet uttrycks ofta som luftväxlingar per timma. Det innebär att man med speciella mätmetoder (vanligast är s.k. spårgasmätningar) mäter andelen uteluft i förhållande till rummets volym. Svenska myndigheter anger riktvärdet för bostäder till 0,5 luftväxlingar per timme.

Ett annat sätt att mäta ventilationen är genom att registrera koldioxidhalten (CO2) i rummet.

Koldioxid skapas framförallt av människor i innemiljöer. Höga koldioxidvärden (över 1000 ppm) innebär att man har en otillräcklig ventilation, dvs lokalens ventilation är inte anpassad för det antal människor som vistas i den.

Mätningar av ventilationen görs bl a av VVS-firmor.

Man skiljer mellan 4 typer av ventilation.

Självdragsventilation: Ingen mekanisk ventilation. Friskluftsintaget sker genom otätheter och springor i väggar i husets fasad.

Frånluftsventilation: Frånluftsfläkten i badrum och/eller kök "drar" in uteluften genom ventiler eller otätheter i fasaden.

Tilluftsventilation: En tilluftsfläkt transporterar uteluften in till fastigheten.

Mekanisk till- och frånluftsventilation: Ett fläktsystem som kombineras med värmeväxlare för återvinning av värmen.

En ökning av ventilationsflödena är i regel endast begränsat möjlig p.g.a. negativa konsekvenser som ökad ljudnivå, ökade energiförluster, ökad torrluftskänsla vintertid och drag. Om man behöver öka ventilationsflödena med mer än 10 % måste man i allmänhet installera en helt ny anläggning, till icke oväsentlig kostnad.

Mekanisk ventilation medför underhålls- och tillsynskostnader. För att man ska undvika större energiförluster bör en sådan installation kombineras med en värmeväxlare.

Installation av ventilationsutrustning bör givetvis göras när befintlig ventilation inte uppfyller Boverkets regler och rekommendationer. Om man väljer att installera en ny ventilationsanläggning för att få ner radonkoncentrationen, bör man tillse att man får en balanserad ventilation. Om man genom ökade frånluftsflöden skapar undertryck i hela eller delar av fastigheten riskerar man att "suga" in radon från en eventuellt radonbelastad berggrund.
Att öka ventilationen kan ofta visa sig verkningsfullt för fastigheter med berggrundsradon. Man kan genom att installera en ventilationsanläggning i bjälklaget under huset påtagligt minska inträngningen av radon i huset.


Tapetsering
Radonutgasningen från blåbetongväggar kan förhindras genom tapetsering med en radontät tapet, t ex Permafoil. Det är viktigt att poängtera att en tapetsering av radonbelastade väggytor med Permafoil endast stoppar radonutgasningen från de ytor som tapetserats. Var noga med att tapetsera alla radonavgivande ytor med Permafoil. Var också noga med att sätta tapeten direkt på blåbetongytan. Trä-, kakel och gipspaneler skall tas bort. Gamla tapeter bör avlägsnas i mesta möjliga mån. Om detta inte görs försämras Permafoils spärreffekt och det kan t o m leda till en ökning radonavgasningen p.g.a. att hålrum skapas mellan Permafoil och blåbetongen. Från otapetserade baksidor på radonavgivande väggar kan radonemissionen öka efter tapetsering av ena sidan. Permafoil hjälper inte mot berggrundsradon.

De saneringar som genomförts med Permafoil sedan 1997 visar att metoden fungerar mycket bra på blåbetongytor. Tapetsering med Permafoil är i regel betydligt billigare än att installera en ny ventilationsutrustning. Dessutom är driftskostnaderna obefintliga. Inga värmeförluster uppstår. Inte heller uppkommer problem med torr luft.

Vid tapetsering bör man se till att man invändigt täcker de väggar som består av blåbetong. Består bjälklaget av radonhaltiga material bör man även täcka dessa ytor med Permafoil. Tapetseringsanvisningar finns under rubriken "Hur man sätter upp en radontapet"

RADONSUG

Radonsug

Som en åtgärd till att det finns för höga halter av radongaser i till exempel en villa så kan man använda sig av en så kallad radonsug som skapar ett slags undertryck och helt enkelt suger ut själva radongaserna från under bottenplan så att radongasen går bredvid huset istället för igenom huset. Anledningen till att det är möjligt att suga ut själva radongasen från utrymmet som är mellan bottenplan och själva marken är för att radongasen är åtta gånger tyngre. Det finns olika slags radonsug beroende på hur stor bottenplan är samt vad det är för mark under.

Själva investeringskostnaden i en radonsug kan vara relativt hög men driftkostnaderna är väldigt låga och en bra investering då man minskar risken för att få lungcancer. Siffran 500 personer varje år som får lungcancer till följd av radongaser går att sänka om fler väljer att ta åtgärder mot radon, till exempel genom radonsug.

Då man beställer en radonsug så får man med bland annat en gastät slang som radonsugen är ansluten till. Monteringen av en radonsug är relativt enkel och går att göra på egen hand eller med hjälp av någon på det företag som man köper en radonsug av, det kan dock ta en hel arbetsdag att installera en radonsug beroende mycket på hur stor byggnaden är och hur komplicerat markplanet är uppbyggt då det ibland kan vara svåråtkomligt och därför kan det också ta längre tid att installera en radonsug.
Strömförbrukningen hos en radonsug ligger på runt åtta watt och själva luftflödet ligger på cirka femtio kubikmeter per timma vilket men det är något som varierar mellan olika modeller av radonsug men vanligast är femtio då det räcker till de flesta olika villor i normala storlekar. Det som är viktigt att tänka på vid montering av en radonsug är att man inte har en slang med utblåsning som går för nära huset då det kan hända att själva radongasen går in i huset igen om man lagt den på ett dumt sätt. Själva fläkten med utblåset bör placeras så att det är så långt bort från ventiler, fönster, dörrar eller andra möjliga ingångar som möjligt.

Det finns i huvudsak två olika radonsug beroende på om man har en hus med källare eller ett hus med torpargrund. Själva radonsugen är oftast densamma men själva monteringen ser annorlunda ut mellan de två olika modellerna av radonsug och när man ska välja själva åtgärden då man upptäckt för höga halter av radon så vet man dock direkt vilken typ av radonsug man behöver då man oftast har koll på om man bor i ett hus med torpargrund eller hus med källare.

Radonsug finns att köpa av flera återförsäljare i Sverige som oftast producerar själva radonsugaren själva och på så sätt även kan ge en vettig kundsupport angående problem, montering, installation och användning av en radonsug. En radonsug kan kosta väldigt olika men ett tips är att man söker ett statligt bidrag för att installera en radonsug och på så sätt slippa betala halva fakturan för radonsug inklusive installation.