SPÅRFILMSMÄTNING

Långtidsmätning
Mättiden skall vara minst 2 månader och utföras under eldningssäsongen (1/10 – 30/4.)
Det är den enda mätning som är juridiskt riktig.


Rådgivande korttidsmätning med spårfilm
Mättiden skall vara minst 7 dagar och kan utföras när som helst.
Metoden är endast rådgivande och har ingen juridisk giltighet.


Du kan köpa spårfilmsdosor av oss.
Vi kan också utföra mätningen och ge dig protokoll och utvärdering.

Att mäta radon i bostäder sker enklast med spårfilmsdosor.

 

 
Mätning med spårfilmsdosor
Mätning av årsmedelvärdet görs med små svarta dosor i antistatisk plast och sker under en period av två till tre månader under eldningssäsongen (normalt från oktober till och med sista april). Inuti dessa finns en spårfilm. Luft och radon tränger in i dosan. Då radonet sönderfaller bildas skador, så kallade spår, på filmen. En rådgivande korttidsmätning sker på samma sätt. Skillnaden är att mätperioden är kortare och att mätdosan gjorts större, för att släppa in en större mängd luft.

Långtidsmätning
Detta är den enda typ av mätning som godkänns i samband med ansökan om radonbidrag (En ytterligare förutsättning för att få bidrag, är att uppmätt årsmedelvärde överstiger 200 Bq/m3 och att mätningen är högst 5 år gammal). Efter mätperiodens slut skickas dosorna till ett laboratorium för analys.

Korttidsmätning
Rådgivande korttidsmätning görs ofta då man vill hitta orsaken till förhöjda radongashalter eller i samband med ägarbyte då exempelvis köparen snabbt vill få en uppfattning om radonsituationen. Mätperioden är 7 till 10 dygn. Mätresultatet kan endast användas som en indikation om årsmedelvärdet.
Mätning av gammastrålning

Mätningen utförs i samband våra radonanalyser, när man vill få reda på orsaken till de förhöjda värden som en spårfilmsmätning visat. Med hjälp av gammamätaren kan man konstatera om det förekommer radioaktiv blåbetong i husets byggnadsmaterial.


Kontinuerlig radongasmätning

Tillsammans med gammamätaren är detta instrument det viktigaste verktyget i samband med en radonanalys. Instrumentet används för att söka efter radonkällor i byggnaden, dvs för att avgöra var problemet finns, exempelvis var i byggnadens källare eller bottenvåning radongas tränger in. Resultatet visas på bara några minuter, vilket innebär att ett stort antal platser i huset kan undersökas.Mätning av radon i vatten
Vattenprov med avseende på radon. Detta är främst aktuellt för fastigheter som har bergborrade brunnar