BLÅBETONG

Blåbetong radon

Radon förekommer oftast helt naturligt i marken där det är radongas som tar sig upp genom marken och upp i byggnader genom sprickor och brunnar – detta gör att personerna som vistas sig inom byggnaden utsätt för radon vilket har en negativ hälsoeffekt och kan göra att personen får lungcancer. Varje år är det cirka femhundra personer som blir sjuka lungcancer till en följd av för höga halter av radon i miljön omkring.

Det finns en sorts lättbetong som även kallas blåbetong som har uran i sig vilket gör att själva materialet avger strålning i form av gama vilket gör att radongas skapas allt eftersom uranet fallet sönder inom själva blåbetongen – detta har gjort att blåbetong helt enkelt är ett radioaktivt material som använts för att bygga miljoner av bostäder i Sverige men även arbetsplatser i Sverige, detta har gjort att mängder av hushåll runt om i Sverige är byggda på blåbetong som då innehåller alldeles för höga halter av radon och därför är direkt hälsofarliga. Genom att visats på daglig basis i en bostad som är byggt av blåbetong så utsätts man för en halt av radon som på allt från tio till trettio års sikt gör att personerna som vistats i bostaden kan få lungcancer.

I Sverige har blåbetong producerats bland annat av företaget Yxhult och då under varumärket Ytong, detta användes i det så kallade miljonprogrammet då staten beslutade att bygga en miljon nya bostäder i Sverige. Olyckligt nog var det med blåbetong som användes vid byggandet vilket gör att byggnaderna som byggdes alltså har en för hög halt radon vilket gör att både inandningsluften och även dricksvattnet är radioaktivt.
Själva åtgärderna man kan ta då det har upptäckts för höga halter av radon i en byggnad som exempelvis har byggt med hjälp av lättbetongen blåbetong är sanering där man helt enkelt bit för bit byter ut byggnadsmaterialet mot icke radioaktivt byggmaterial. En annan version av sanering är att man installerar en bättre ventilation som gör att radongasen vädras ut allt eftersom. Det är upp till person till person att välja vilken åtgärd man vill ta då man bor i en bostad som är byggd av blåbetong och därmed har höga halter av radon.

Riktvärdet för hur höga halter som är tillåtna i en bostad i Sverige ligger på 200 Bq per kubikmeter, om man har över detta, kanske på grund av att bostaden är byggd av blåbetong, bör åtgärdas direkt genom sanering av något slag. Det finns många olika sätt att mäta radonhalten i en bostad, delvis kan det göras med hjälp av en radonmätare som finns att hyra av kommunen eller ett företag som sysslar med radonmätning. Även radonhalten i dricksvatten går att mäta genom en speciell vattenbehållare som sedan skickas in för analys av ett laboratorium. Om man bor i en byggnad som delvis eller helt är byggt av blåbetong är det rekommenderat att man gör dessa olika typer av radonmätningar för att inte kroppen ska utveckla lungcancer på lång sikt.

KRYPGRUND

Radon krypgrund

En av de åtgärder som man kan ta mot radon är att skapa en krypgrund. En krypgrund är kortfattat ett utrymme eller en ficka mellan själva jorden och en byggnads bjälklager (nedersta delen som byggnaden byggts på). Genom att skapa en krypgrund eller utnyttja en existerande så kan man använda en radonsug för att blåsa/suga ut all radongas som kommer från marken ut till bredvid byggnaden.

Radongasen kommer som du säkert vet från jorden under byggnaden och stiger upp till byggnaden och tar sig in genom alla möjliga hål och utrymmen som går att ta sig in i och därmed skapar en inomhusluft som har radongas i sig, något som kan vara ohälsosamt i för stora halter. Faktum är att det är viktigt att man har koll på vad man har för radonhalter i sitt vatten och inandningsluft så att man kan hålla en nivå som inte är direkt skadlig för hälsan.

Om man använder sig av metoden av att få bort radon genom en krypgrund så går det att motverka halten av radon i både vatten och luften. Det finns olika återförsäljare av instrument och tekniker som kan utnyttja en existerande krypgrund för att motverka halter av radon som når byggnadens alla lufthål. Ett exempel på ett sådan instrument som man kan använda i krypgrunden för att sänka halter av radon är ett som skapar undertryck i krypgrunden, något som sedan kan användas för att då driva ut fukt och radon, även lukter och dofter försvinner i krypgrunden.

Genom att använda sig av ett instrument för att få bort fukt, radon och lukt från krypgrunden så kommer man få en krypgrund som inte bara har låga halter av radon utan också en krypgrund där mögel har svårt att ta sig in i byggnaden, något som är likt en bonus på vägen i användningen. Det är oftast väldigt låg driftkostnad på en anläggning som hjälper till med detta och det kan verkligen vara en bra investering om man bor i ett hus eller har en byggnad med stor risk för mögel men också höga halter av radon i vatten och inandningsluft.

När man tillåter en anläggning ligga i krypgrunden och få bort allt radon så får man inte bara lägre halter av radon som i sin tur motverkar lugncancer men också ett bättre klimat för små barn som är extra känsla för höga halter. Genom att göra en analys av vatten och inandningsluft på en bostad eller i en byggnad där du är osäker på om det förekommer höga halter av radon så kan du göra stor skillnad för framtiden för de som vistas i bostaden.

Krypgrunden är ett utmärkt utrymme att utnyttja för att få bort radon utan att egentligen förändra sina levandsvanor eller arbetsvanor speciellt mycket. Det kan faktiskt vara ännu viktigare att vara säker på att det finns någon typ av åtgärd mot radon i en byggnad, till exempel en arbetsplats där det vistas många människor under årets alla dagar.